64888

 

БЕКІТІЛДІ:

«Шахтинск қаласының

білім бөлімі» ММ

басшысы

___________ Н.Онсович

«_____» _________ 2019 ж.

 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕПТЕРІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ

ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІК ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША

ЖАДЫНАМА

 

Папка № 1 «ӘБ қызметін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету»

 • ӘБ ашу туралы бұйрық

 • ӘБ төрағасы лауазымына тағайындау туралы бұйрық;

 • ӘБ туралы ереже;

 • ӘБ мұғалімдерінің функционалдық міндеттері;

 • Білім беру мәселесі бойынша жоғары тұрған ұйымдардың құжаттары (қаулылары, бұйрықтары және т.б.) (электронды тасығышта);

 • ӘБ отырысының хаттамалары;

 • Білім бөлімінің басшысымен бекітілген «Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау» (пән бойынша, жеке, факультативтік сабақтар бойынша, пән бойынша үйірмелер).

Папка № 2 «Талдау, жоспарлау, хаттамалар, білім сапасын арттыру бойынша жұмыс, дарынды балалармен жұмыс жасау»

 • Өткен жылғы жұмысын талдау;

 • Әдістемелік жұмыс тақырыбы, жаңа оқу жылының басымды бағыттары мен міндеттері;

 • Ағымдағы оқу жылындағы ӘБ жұмыс жоспары;

 • Дарынды балалармен жұмыс жоспары;

 • Тоқсандық БЖБ, ТЖБ өткізу кестесі (мұғалімдер өзі енгізеді);

 • Модерация хаттамалары;

 • Тоқсан/ ТЖБ бойынша талдау

 • «Айқын» тестілеу нәтижелерін талдау жүйесі;

 • ОЖСБ дайындық материалдары

 • «Білімін бақылауды тексеру материалдары» (бақылау жұмысы, диктанттар, тесттер және т.б. мәтіндері).

Папка № 3 «Педагогтар туралы жалпы ақпарат»

 • ӘБ мұғалімдері туралы деректер банкі: сандық және сапалық құрамы (жасы, білім, мамандық, оқытатын пәні, педагогикалық және жалпы тәжірибесі, біліктілік санаты, марапаттары, үй телефоны);

 • Мұғалімдердің оқу жүктемесі;

 • ӘБ жаңадан келген мамандар мен жас мамандармен жұмыс жоспары;

 • ӘБ мұғалімдерінің өзін-өзі оқыту тақырыптары туралы мәлімет;

 • ӘБ мұғалімдерінің аттестациялаудың перспективалық жоспары;

 • Ағымдағы жылы ӘБ мұғалімдерін аттестациядан өткізу кестесі;

 • ӘБ мұғалімдерін біліктілігін артырудың перспективалық жоспары;

 • Ағымдағы жылы ӘБ мұғалімдерін біліктілігін артыру кестесі;

Папка № 4 «Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру»

 • «Сабақтарға өзара қатысу дәптері»;

 • «ӘБ мұғалімдерімен пән бойынша сыныптан тыс іс-шаралар мен ашық сабақтар өткізу кестесі»;

 • «Әдістемелік және пәндер апталығын өткізу жоспары (егер ӘБ өздігінен жүргізсе);

 • Семинар, дөңгелек үстел, пәндер апталығы материалдары;

 • «Ашық сабақтар, сыныптан тыс іс-шаралар талдамасы»;

 • «Пәндік олимпиада материалдары»;

 • «Эксперименттік, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағдарламалары» (әр мұғалім үшін).

 

КЕЛІСІЛДІ

Әдістемелік кабинетінің

меңгерушісі

___________Д.А.Сатемирова

«___» _____ 2019 ж.

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ГУ «Отдел образования

города Шахтинска»

___________ Н.Онсович

«_____» _________ 2019 г.

 

ПАМЯТКА

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

 

Папка № 1 «Нормативно-правовое обеспечение деятельности МО»

 • Приказ об открытии МО;

 • Приказ о назначении на должность председателя МО;

 • Положение о МО;

 • Функциональные обязанности учителей МО;

 • Документы (постановления, приказы и т.д.) вышестоящих организаций по вопросам образования (на электронном носителе);

 • Протоколы заседаний МО;

 • «Календарно-тематическое планирование» (по предмету, по индивидуальным, факультативным занятиям, кружкам по предмету), утвержденным руководителем отдела образования.

Папка № 2 «Анализы, планирование, протоколы, работа по повышению качества знаний, работа с одаренными детьми»

 • Анализ работы за прошедший год;

 • Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый учебный год;

 • План работы МО на текущий учебный год;

 • План работы с одаренными детьми;

 • График проведения СОР, СОЧ на четверть (вносят сами учителя);

 • Протоколы модерации;

 • Анализ по СОЧ /четверть/;

 • Система анализа результатов тестирования «Айқын»;

 • Материалы по подготовке к ВОУД;

 • «Материалы контрольных срезов знаний» (тексты контрольных работ, диктантов, тестов и т.д.).

Папка № 3 «Общие сведения по педагогам»

 • Банк данных об учителях МК: количественный и качественный состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, домашний телефон);

 • Учебная нагрузка учителей;

 • План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО;

 • Сведения о темах самообразования учителей МО;

 • Перспективный план аттестации учителей МО;

 • График прохождения аттестации учителей МО на текущий год;

 • Перспективный план повышения квалификации учителей МО;

 • График повышения квалификации учителей МО на текущий год.

Папка № 4 «Повышение профессиональной компетентности педагога»

 • «Тетради взаимопосещения уроков»;

 • График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету учителями МК;

 • «План проведения методической и предметной недели (если МО проводит самостоятельно);

 • Материалы семинаров, круглых столов, предметных недель»;

 • «Разработки открытых уроков, внеклассных мероприятий»;

 • «Материалы предметных олимпиад»;

 • «Программы экспериментальной, исследовательской работы» (на каждого учителя).

 

 

СОГЛАСОВАНО

Заведующая методическим

кабинетом

___________Д.А.Сатемирова

«___» _____ 2019 г.